HISTORIE
Op 9 oktober 2008 is door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus (Stichting OKF) bij de notaris opgericht met als doel het zorgdragen, beheren en verbeteren van de opleiding tot Klinisch Fysicus.

Op 26 augustus 2009 is de klinisch fysicus officieel deel gaan uitmaken van de Wet BIG (zie Staatsbesluit 265 en Staatsbesluit 404). In oktober 2009 is vervolgens vastgelegd (Staatscourant 16060) dat alle certificaten die in het verleden door de NVKF zijn uitgegeven rechtsgeldig zijn en toestemming geven tot het voeren van de titel Klinisch Fysicus.

Per 14 oktober 2009 is de Stichting OKF het officiĆ«le kanaal voor de opleiding tot klinisch fysicus en daarnaast voor de voering van het register van geregistreerde klinisch fysici (Staatscourant 16925).

DOELSTELLING
De Stichting OKF stelt eisen op die aan een opleidingsinstituut, opleider en de opleiding zelf worden gesteld, en toetst of hieraan wordt voldaan.

ORGANISATIE
De Stichting OKF bestaat uit 5 organen zoals vastgelegd in de Statuten:
1. Raad van Toezicht
2. Raad van Bestuur
3. College Consilium
4. College van Toetsing
5. College van Beroep

De werkwijzen van de Stichting OKF zijn verder vastgelegd in het Reglement van Orde en het Reglement van Uitvoering.

Wanneer alle  opleidingscomponenten in orde zijn bevonden door het College van Toetsing, dan kan een goedkeuring voor een opleidingsplek worden afgegeven door de Stichting OKF. Daarnaast is het ook van belang dat de opleidingsplek als zodanig is erkend door het Ministerie van VWS. Deze erkenning is noodzakelijk om een bijdrage uit het opleidingsfonds (overheidssubsidie) te kunnen krijgen. Een opleidingskandidaat zonder goedgekeurde opleidingsplek komt niet in aanmerking voor registratie aan het eind van zijn/haar opleiding.

Indien een opleidingskandidaat een aanvraag indient tot toelating tot de opleiding, dan voert de Stichting OKF eerst een begintoetsing uit. Na toelating tot de opleiding toetst de Stichting OKF de voortgang van de opleiding en voert ze de eindtoetsing uit.
Tot de taken van de Stichting OKF behoort verder het uitreiken en registreren van een getuigschrift aan personen die voldoen aan de opleidingseisen voor Klinisch Fysicus (zoals vastgelegd in het Staatsbesluit 265).

De Stichting OKF beheert een openbaar register van geregistreerde klinisch fysici. Dit register is via deze website te raadplegen.