Hieronder staan enkele tips om problemen rond de voortgang van de opleiding te voorkomen:

  1. Zorg dat de voortgang van de opleiding goed gedocumenteerd is. Denk bijvoorbeeld aan jaargesprekken met de opleider en evaluatieverslagen na een project of periode.
  2. Wanneer er twijfel bestaat over het functioneren van de klinisch fysicus in opleiding dient dit tijdig besproken te worden tussen de opleider en de klinisch fysicus in opleiding en dient uw subspecialisme-coördinator op de hoogte te worden gebracht. U zou uw opleider bijvoorbeeld kunnen vragen om een kort verslag te schrijven over uw functioneren of om een 360o -feedback te houden op de afdeling. Dit verslag kunt u samen bespreken en aan de hand hiervan kunt u leerdoelen opstellen. Doe dit met behulp van de SMART methode en leg evaluatiemomenten met betrekking tot de leerpunten vast.

Let wel: uw opleider is net zo als u niet gebaat bij het staken van de opleiding en zal zich dus ook graag inzetten om de opleiding in goede banen te leiden.